Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties 

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof kan alleen:

  • Wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan
  • Een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat verlof binnen officiële schoolvakanties niet mogelijk is. 

Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit: mag eenmaal per schooljaar worden verleend;

  • Mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 
  • Mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen.


De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte (niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring.

Is er eenmaal voor een korte periode extra verlof voor een vakantie verleend dan mag NIET nog eens een beroep op verlof worden gedaan. Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen:

  • Goedkope vliegtickets
  • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode 
  • Eén van de kinderen kan niet achterblijven
  • Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst
  • Vakantiespreiding in den lande
  • Dienstrooster van werknemer

Waarschuwing
De directeur is verplicht de leerplicht(plus)ambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

Bezwaarschriftprocedure
Indien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u het niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.

Download hier het aanvraagformulier voor Extra Verlof.