Hartelijk dank, wat leuk...

... dat u belangstelling heeft voor onze school. Op deze pagina zullen we proberen u in beknopt overzicht een beeld te schetsen van Wynwizer.

 

Onze school is een openbare basisschool in de prachtige Leeuwarder wijk Zuiderburen. Wij stellen ons niet alleen als doel onze leerlingen de nodige kennis en vaardigheden bij te brengen. Ook hopen we, dat zij nog na vele jaren met plezier terugkijken op hun tijd bij ons. Immers, de kinderen brengen een flink deel van hun tijd door op school. Dat moet toch zeker niet alleen leerzaam, maar ook leuk zijn!


Om dit te kunnen realiseren, werken we gericht aan goed onderwijs, dat aansluit bij de diversiteit in behoefte bij de leerlingen. Ook werken we gericht aan een goede sfeer, positieve verwachtingen, een goede omgang met elkaar.
           
           

Er zijn dan natuurlijk allerlei wegen die bewandeld kunnen worden. Op deze pagina geven we beknopt aan welke wandelroute wij kiezen. Wij? Ja wij, oftewel: ons schoolteam én onze kinderen én hun ouders.

Wynwizer is een school...           

...die in hoog tempo is gegroeid. In augustus 2003 gestart als zelfstandige basisschool met zo’n 200 leerlingen, bezoeken momenteel al bijna 400 leerlingen onze school.

Deze groei zien we niet als een bedreiging, maar als een kans, een uitdaging. Het betekent natuurlijk wel dat we over veel zaken eenduidige afspraken hebben moeten maken, zodat nieuwe leerlingen én nieuwe leerkrachten snel ‘thuis’ zijn op Wynwizer. Dat draagt bij aan een duidelijke structuur. Overigens is het leerlingaantal de laatste paar jaar stabiel.

De naam Wynwizer betekent letterlijk ‘windwijzer’. We willen onze kinderen immers wegwijs maken in ‘alle windrichtingen’, maar bovendien komen onze leerlingen ook ‘uit alle windrichtingen. Het symbool van onze school is een uil, zoals u aan ons logo kunt zien.

 

Op onze website kunt u heel veel informatie over Wynwizer vinden. Het is echt de moeite waard eens verder te bladeren door onze site.

 

Mocht u naar aanleiding van uw bezoek aan deze website uw keuze op Wynwizer laten vallen of meer informatie wensen, dan is het verstandig een afspraak te maken. U kunt dit telefonisch doen (058-288 02 50) of mailen.  

We willen ons onderwijs...
.. zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de behoeften van (individuele) leerlingen. Daarom hebben we gekozen voor ‘adaptief onderwijs’. Termen als ‘zelfstandig werken’ en ‘takenwerk’ heeft u wellicht al eens gehoord. Het betekent, dat leerlingen bij ons keuzes leren maken en verantwoordelijkheid leren dragen ten aanzien van hun werk.

Dat doen we, door hen takenpakketten op te geven, die binnen een vooraf vastgestelde tijd klaar moeten zijn. Daar zit natuurlijk een opbouw in vanaf groep 1 tot en met groep 8. Van één opdrachtje tot een complete weektaak, waarbij leerlingen hun opdrachten goed moeten verdelen over de hele week, rekening houdend met een reeks van zaken (wanneer geeft meester uitleg, wanneer is er gym...). We stimuleren daarbij dat leerlingen elkaar helpen en leren omgaan met uitgestelde aandacht.

We willen onze leerlingen op deze wijze zelfstandigheid bijbrengen en leren keuzes te maken. Naar onze mening zijn dit namelijk eigenschappen die onze maatschappij in toenemende mate vraagt. Omdat kinderen verschillen, willen we ons onderwijs zoveel mogelijk afstemmen op individuele behoeften. Met als uiteindelijk doel ieder kind op díe plek in het voortgezet onderwijs te brengen waar hij/zij thuis hoort. We bieden de taken (leerstof) daarom gedifferentieerd aan, afgestemd op individuele behoeften.


Maar wat als mijn kind...

...extra zorg nodig heeft? Het kan natuurlijk altijd zijn, dat een leerling extra zorg behoeft. Dat kan enerzijds zijn omdat hij/zij op bepaalde onderdelen veel moeite met de leerstof heeft, maar ook omdat hij/zij eigenlijk niet voldoende heeft aan het aangeboden leerpakket. In beide gevallen is ons uitgangspunt: extra zorg wordt geboden door de eigen leerkracht in de eigen groep.

Daarnaast zal – waar nodig – een kind geholpen worden door onze remedial teacher. Deze zal met individuele of kleine groepjes kinderen extra aandacht aan de ‘problemen’ schenken. We hebben voor onze leerlingzorg een ‘Intern Zorgplan’ opgezet, waarin is vastgelegd wie binnen de school welke verantwoordelijkheden draagt, waar en hoe gegevens worden bewaard, hoe de communicatie naar de ouders is geregeld, etcetera.

Op onze website kunt u dit ‘Intern Zorgplan’ integraal bekijken of downloaden (onder de knop 'download') Inmiddels zijn er in den lande scholen, die onze zorgstructuur hebben overgenomen. Een positief teken, lijkt ons.
                       
           

Bij dit alles staat voor ons één ding als een paal boven water: we wensen korte lijnen tussen ouders en school. Dat is overigens geen éénrichtingsverkeer! U als ouder hebt duidelijk óók een taak binnen de leerlingzorg. Al was het maar dat u als ervaringsdeskundige signaleert wanneer uw kind zich niet prettig voelt en als geen ander weet hoe uw kind ‘in elkaar steekt’. Samen streven we hetzelfde doel na: goed onderwijs in een prettige sfeer.


Prettige sfeer? Hoe zit dat...

...dan? Kinderen brengen een groot deel van hun tijd door op school. Dat moet natuurlijk een leerzame tijd zijn, maar ook een leuke tijd! Dat betekent, dat we ook de nodige tijd besteden aan creativiteit, zaken als maandsluitingen en vieringen, uitstapjes en dergelijke.
                       

Maar het betekent ook, dat we samen werken aan een positief en sfeervol pedagogisch klimaat. Daar horen ook regels en afspraken bij, waarvoor we een protocol hebben opgesteld. Waar veel kinderen samenkomen is er altijd het risico van pestgedrag. Wij hanteren op Wynwizer een pestprotocol, welke u op onze website (onder de knop 'download') kunt vinden.

Ook besteden we in de groepen structureel aandacht aan het omgaan met elkaar. We maken hierbij onder andere gebruik van methodisch materiaal, in het kader van levensbeschouwing.

Een belangrijke rol is op Wynwizer ook weggelegd voor de ouders. We juichen een grote ouderbetrokkenheid toe. Die betrokkenheid blijkt er ook te zijn, getuige de vele ouders die – op welke wijze dan ook – hun steentje bijdragen. Of dat nu onderwijsinhoudelijk is of bij de organisatie van allerlei festiviteiten en creatieve happenings... we doen nooit tevergeefs een beroep op onze ouders.


Meer weten? Nieuwsgierig...

...geworden? Wanneer u meer informatie over onze school wenst, of een afspraak wilt maken om (al dan niet samen met uw kind) onze school te bekijken, neem dan even contact op.

Dat kan telefonisch: 058-288 02 50, maar ook via de mail

 

Ondertussen blijven wij werken aan de ontwikkeling van onze school. Er is immers nog van alles te ontdekken, te ontwikkelen, te verfijnen... en dat zal ook altijd zo blijven.

We hanteren daarom op Wynwizer een systeem voor zelfevaluatie en kwaliteitsmeting. Binnen dit systeem vragen we onze ouders, onze leerlingen, onze personeelsleden hoe zij de zaken op school ervaren. Dit alles om alert te blijven en bij te sturen waar nodig.