Naar het Voortgezet Onderwijs

 

In het najaar van 2010 hebben de scholen voor Voortgezet Onderwijs (VO) in Leeuwarden e.o. en de organisaties voor Primair Onderwijs in Leeuwarden e.o. (PO) in gezamenlijkheid een nieuwe systematiek ontwikkeld voor advisering, aanmelding en plaatsing bij het VO. Het betreft hier de volgende VO- scholen en PO-organisaties:


 • AOC Friesland: VMBO-groen
 • CGBN
 • Piter Jelles
 • Comenius
 • Gomarus College
 • Bisschop Möller Stichting
 • CSG Ulbe van Houten
 • Proloog
 • Onderwijsgroep Fier
 • PCBO Leeuwarden

Op deze pagina geven we een toelichting.

 

Hoe werkt de systematiek?

 

Bij de advisering, aanmelding en plaatsing in het voortgezet onderwijs is het leerlingvolgsysteem (lvs) van de basisschool leidend. Hierbij gaat het om de gegevens vanaf groep 6. De eindtoets, Cito of Drempeltest, wordt gezien als een 'second opinion'.

Het advies van het basisonderwijs is bindend. Betrokken partijen zijn van mening, dat de meerjarige ontwikkeling van leerlingen centraal hoort te staan bij advisering, aanmelding en plaatsing. Enerzijds wordt hiermee meer recht gedaan aan de binnen de basisschool opgebouwde expertise over de ontwikkeling van de leerling, anderzijds mag de voorspellende waarde van de gegevens uit het lvs, in relatie tot het vervolgperspectief van een leerling, hoger worden ingeschat dan die van een momentopname, i.c. de eindtoets.

Bij de uitvoering van bovenstaande systematiek wordt een zogenaamde 'Plaatsingswijzer' gehanteerd.

 

De 'Plaatsingswijzer' geeft nauwgezet richting aan het opstellen en onderbouwen van het vervolgadvies van de basisschool. Binnen elk onderwijsniveau in het VO worden vier profielen onderscheiden:

 • Basisprofiel:  
  Dit is het vereiste niveau voor het betreffende onderwijsniveau.
 • Plusprofiel:   
  Dit is het profiel voor leerlingen die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau wat over lijken te hebben en wellicht een opstroom mogelijkheid hebben.
 • Bespreekprofiel: 
  Dit is het profiel voor leerlingen die niet geheel voldoen aan de eisen zoals die m.b.t. het betreffende onderwijsniveau gelden; d.m.v. een schriftelijke onderbouwing geeft de basisschool aan op grond waarvan men van mening is, dat de leerling toch een plek zou moeten krijgen binnen het betreffende onderwijsniveau.
 • Disharmonisch profiel:  
  Dit is het profiel voor leerlingen die, op basis van het lvs, niet aan de eisen voor het betreffende onderwijsniveau lijken te voldoen, maar waarvoor de verklaring gevonden wordt in bijv. een gediagnosticeerde leerstoornis (bijv. dyslexie) of een diagnose op sociaal-emotioneel gebied (bijv. pdd-nos). Ook hierbij geldt, dat de basisschool een schriftelijke onderbouwing aanlevert.

Enkele toelichtende opmerkingen

 

 • De betrokken organisaties streven er met deze systematiek naar om het door de basisschool opgestelde advies en het besluit tot plaatsing van het VO zo veel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Hieraan moet worden toegevoegd dat er wel sprake is van gescheiden verantwoordelijkheden: de basisschool is verantwoordelijk voor het opstellen van het advies, de school voor VO is verantwoordelijk voor toelating en plaatsing.
 • Naast de 'Plaatsingswijzer' is er een stappenplan ontwikkeld dat start in groep 6 van de basisschool en eindigt bij de toelating van de leerling.
 • De systematiek geeft veel gewicht aan het leerlingvolgsysteem van het PO en bevordert de communicatie tussen de basisschool en de ouders hierover, ook met het oog op het vervolgperspectief van een kind.
 • Als een leerling binnen het basisonderwijs gebruik maakt van een individuele leerlijn en er als gevolg hiervan voor dit kind andere toetsen worden gebruikt, dan vermeldt de basisschool dit op het aanmeldingsformulier van de school voor VO.
 • Bij de signalering van kinderen die mogelijk in aanmerking komen voor een beschikking leerwegondersteunend onderwijs of Praktijkonderwijs worden gegevens uit het lvs gebruikt en/of de signaleringsscores van de Cito eindtoets of de Drempeltest.
 • Als een indringende hulpvraag bepalend is voor het wel of niet toelaten van een leerling, dan maakt elke school voor VO in Leeuwarden e.o. hierin een eigen afweging.
 • Nu er een ander gewicht gegeven wordt aan de resultaten van de eindtoets, is het mogelijk de aanmeldingstermijn bij het VO per 2011 met twee weken te vervroegen. Dit houdt in dat de aanmeldingsformulieren voor 19 maart in het bezit van de school voor VO moeten zijn. De hierdoor behaalde tijdwinst leidt tot meer rust in het contact tussen VO en PO en het contact tussen VO en ouders. Bovendien geeft het binnen de scholen voor VO meer rust voor de organisatorische voorbereiding op het nieuwe cursusjaar.