De oudervereniging van de Wynwizer
           

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

    

De oudervereniging van de Wynwizer

De Oudervereniging (OV) is een vereniging van ouders/verzorgers met kinderen op de Wynwizer. Naast de reguliere lessen op school, vinden er ook allerlei leuke, feestelijk en creatieve activiteiten en projecten op school plaats, waar alle kinderen van de school bij betrokken zijn. Deze activiteiten worden in samenwerking met de leerkrachten georganiseerd door het bestuur van de Oudervereniging.

De volgende activiteiten worden door de Oudervereniging door het jaar heen georganiseerd of financieel ondersteund

Sinterklaasfeest
Kerstfeest

Blij ei feest

Koningsdag

Avondvierdaagse

Beweegweek

Jubileumfeest

Laatste schooldag

Het doel van de Oudervereniging

De Oudervereniging heeft ten doel:

Bij ouders belangstelling en betrokkenheid bij school bevorderen

Een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan

Het in samenspraak met het team organiseren van activiteiten zoals evenementen, ouderavonden en vergaderingen

Gevraagd en ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen

Het incasseren en beheren van de ouderbijdragen

De statuten liggen ter inzage bij de secretaris van de oudervereniging.

De vrijwillige ouderbijdrage

Zit uw kind op OBS De Wynwizer? Dan bent u automatisch lid van de Oudervereniging. Het ouderbijdrage is vastgesteld op €25,00 per kind. Dit is exclusief de kosten voor het schoolreisje en schaatsen.

Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest, enz., wordt geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de Oudervereniging een bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt met een automatische incasso jaarlijks geint. Het machtigingsformulier kunt u opvragen door een email te sturen naar ov.wynwizer@proloog.nl. Op de algemene ledenvergadering in juni bespreekt het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening. Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester: ov.wynwizer@proloog.nl

De Oudervereniging heeft in het verleden een aantal projecten gerealiseerd, zoals:

Bijdrage verfraaiing van het schoolplein

Aanschaf licht- en geluidsinstallatie ten behoeve van de school

Aanschaf nieuw spelmateriaal

Het bestuur

Het bestuur van de Oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris ingevuld door drie ouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten aan de hand van de opgestelde, en tijdens de ALV goedgekeurde, begroting. Daarnaast draagt zij zorg voor het innen van de vrijwillige ouderbijdrage en het uitvoeren van (terug)betalingen. Zij is tevens het contactpersoon met school en de klassenouders.

Samen met het contactpersoon van school, worden aan het begin van het schooljaar de verschillende activiteiten verdeeld over de klassen. Op deze manier wordt de organisatie en uitvoer van een activiteit gekoppeld aan een (of meerdere) klas(sen). De klassenouder(s) is/zijn verantwoordelijk voor het regelen van ouders voor de aan hun klas toegewezen activiteit.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks wordt gehouden voor alle leden, kunnen  bestuursleden worden gekozen/herkozen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn onbeperkt herkiesbaar.

Indien er een vacature ontstaat, wordt dit kenbaar gemaakt middels een oproep. Aanmelding als bestuurslid van de Oudervereniging kan door een e-mail te sturen aan: ov.wynwizer@proloog.nl