De oudervereniging van de Wynwizer
           

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

    

Op onze school is ook een oudervereniging actief. De oudervereniging is een groep ouders die zich inzet voor het organiseren van activiteiten waar alle kinderen van de school bij betrokken zijn. Je kunt denken aan: Sinterklaas, Boekenweek, het kerstfeest en de laatste schooldag. Naast een aantal vaste activiteiten helpt de oudervereniging ook bij het organiseren van activiteiten bij speciale gelegenheden of gebeurtenissen. Dit is bijvoorbeeld het jubileum feest, de eerste schooldag en nieuwe gebeurtenissen die we graag willen gaan bedenken. Ook kan de school ons vragen om een bijdrage te leveren aan materialen of activiteiten die voor de gehele school van toepassing zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan: hesjes die leerlingen dragen tijdens activiteiten of een theatervoorstelling.

Omdat de school niet alleen verantwoordelijk kan zijn voor deze kosten, vragen wij als oudervereniging ieder jaar een “vrijwillige” bijdrage. Deze bijdrage wordt aan het begin van elk nieuw schooljaar tijdens een algemene ledenvergadering vastgesteld. Tijdens deze vergadering zal ook het bestuur zich presenteren. Omdat we een vereniging zijn, ben je automatisch lid van onze vereniging als je je kinderen op onze school hebt aangemeld. Je kunt de bijdrage vergelijken met een contributie die je ook aan een turnvereniging of voetbalvereniging moet betalen. De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van deze bijdrage en stelt de begroting op. De kascommissie zal regelmatig beoordelen of deze financiële stromen naar behoren verlopen.  

Het bestuur van onze oudervereniging is in september tijdens een algemene ledenvergadering nieuw gekozen.

Het bestuur bestaat uit:

  • Marieke van der Wal (voorzitter) en moeder van Mirthe en Joar
  • Wilco Camp (penningmeester) en vader van Storm
  • Lonneke Lammers (secretaris) en moeder van Puck en Yalou
  • Erna de Groot (algemeen lid) en moeder van Babs en Meike 
  • Miriam van Asperen (algemeen lid) en moeder van Rutger, Linde, Rogier en Lauren. 
           

Voor de komende periode hebben wij de volgende speerpunten:            

  • Transparantie van de begroting en onze financiën: wat doen we met de ouderbijdrage, welke activiteiten worden er mee betaald?   De begroting wordt elk nieuw schooljaar vastgesteld en openbaar gemaakt. Ook zullen we elk jaar twee algemene ledenvergaderingen organiseren waar ook een thema aan gekoppeld zal worden.
  • Vernieuwing brengen in bestaande activiteiten zoals deze nu bestaan en de inhoud daarvan bedacht is. Ook zouden we graag de ouderparticipatie, betrokkenheid en deelname van ouders willen vergroten bij deze activiteiten. We zullen dus regelmatig een beroep doen op ouders om te helpen bij de activiteiten of om mee te denken bij het ontwerp van nieuwe activiteiten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan een brainstormavond via de klassenouders of een algemene oproep in de nieuwsbrief. 
Het bestuur is voor het organiseren van deze activiteiten in ieder geval één keer per maand bij elkaar, maar als het nodig is zal dit vaker zijn. Ook overleggen we één keer per maand met de directeur van de school over de stand van zaken met betrekking tot de vereniging, de activiteiten of zaken die we signaleren vanuit ouders, leerlingen of leerkrachten. Daarnaast overleggen we regelmatig met de medezeggenschapsraad van de school.

Voor een uitgebreide taakomschrijving van wat wij als vereniging en bestuur nog meer doen, verwijzen wij naar het 'huishoudelijk reglement'. In dit reglement staat ook beschreven hoe lang je ouderraadslid kunt zijn en hoe we nieuwe leden kiezen. 

Het bestuur en de vereniging is er voor de kinderen, de ouders en de school. We willen dan ook graag in contact blijven. Mochten er dingen zijn die je graag bespreekbaar wilt maken, heb je goede ideeën of wil je meer weten over de vereniging ? Of wil je je aanmelden om ons te helpen bij de activiteiten? Neem dan contact met ons op via ov.wynwizer@proloog.nl of spreek ons aan op het schoolplein!

Marieke

Wilco

Lonneke

Erna

Miriam