De Wynwizer is een Vreedzame school

In onze maatschappij krijgen we steeds vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag en een gevoel van afbrokkelende normen en waarden. Vandaar dat we op de Wynwizer aan de slag gaan met de “Vreedzame School”. Ons doel daarbij is dat we werken aan een gemeenschap waarin leerlingen zich verantwoordelijk voelen, zich positief gedragen en conflicten oplossen zonder geweld.


De Vreedzame School is meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. De Vreedzame School staat niet voor snelle instant-oplossingen. Het is een programma dat werkt aan gedrags- en cultuurverandering.

 

In alle groepen werken we wekelijks aan de volgende hoofdstukken:

·        We horen bij elkaar

We creëren een positief klimaat in de klas. Er wordt samen met de leerlingen afgesproken hoe we met elkaar omgaan in de klas. De leerlingen bedenken en krijgen taken en verantwoordelijkheden.

·        We lossen conflicten zelf op

 Hierin leren de leerlingen het begrip‘conflict’, en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Er wordt een eenvoudig stappenplan aangeboden.Na

dit blok verwachten we van de leerlingen dat ze hiermee zelf hun conflicten oplossen.

·        We hebben oor voor elkaar

Goede communicatie is de sleutel tot het oplossen en voorkomen van conflicten. In dit blok besteden we o.a. aandacht aan de rol van misverstanden, kunnen verplaatsen in de ander, vragen stellen, en samenvatten wat de ander zegt.

·        We hebben hart voor elkaar

Gevoelens spelen een belangrijke rol bij conflicten.Er wordt geleerd om je eigen gevoelens te herkennen en erover te vertellen. Je leert ook de gevoelens van de ander te erkennen en te accepteren.

·         We dragen allemaal een steentje bij

Hoe kunnen we elkaar ondersteunen. Het begrip “mediatie” wordt in de hele school geïntroduceerd. Op termijn worden“mediatoren” (uit de bovenbouw) opgeleid.

·        We zijn allemaal anders

Hierbij gaat het om het creëren van een open houding tegenover verschillen van mensen

 

Uitgangspunt bij alle blokken is de positieve benadering. We werken met “opstekers” en niet met “afbrekers”. 

Met de Vreedzame school willen wij een positieve bijdrage leveren aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen!